Het Zonnepanelen Zekerplan

Uw Zon investering Zeker!

Zonnepanelen Zekerplan

Als u heeft geïnvesteerd in zonnepanelen of dat van plan bent gaat dit om duizenden euro’s of meer en vormt dit een substantieel deel van uw vermogen waarmee u risico loopt. Aangezien zonnepanelen minstens 20 jaar meegaan, gaat het om een langetermijninvestering die u in ieder geval gedurende de terugverdientijd zeker zult willen stellen.

Om deze redenen hebben we bij Stopel Bedrijfsverzekeringen B.V. in samenwerking met de grootste schadeverzekeraar van Japan: Sompo Japan Nipponkoa. Het “Zonnepanelen Zekerplan” ontwikkeld.

Voor wie is het Zonnepanelen Zekerplan bestemd?

 • (landbouw)bedrijven en overheden die duurzaam willen investeren.
 • Energiebedrijven die groene stroom aan hun klanten verkopen.
 • Particulieren die de installatie als een belegging zien en/of een steentje aan duurzaamheid willen bijdragen.

Waarom kiezen voor het Zonnepanelen Zekerplan?

In tegenstelling tot installaties die zich binnen een gebouw bevinden, zijn de zonnepanelen aan de elementen blootgesteld. Weersomstandigheden en diefstal vormen een constante bedreiging. U loopt risico van beschadiging of verlies van de panelen, omvormers en overige onderdelen, met als gevolg tijdelijk of permanent productieverlies.

Er kunnen zich schades voordoen met een omvang waarvan de reparatiekosten niet in een exploitatiebegroting zijn op te nemen. U heeft er dan belang bij dat u zeker weet dat u snel over de middelen beschikt om tot herstel over te gaan en de stroomproductie te hervatten.

Gebouweigenaren hebben meestal een opstalverzekering. Gezien de lage kosten in relatie tot het gedekte risico is het onverantwoord verzekeren achterwege te laten. Bent u eigenaar van de opstal waarop zonnepanelen zijn geplaatst, dan dekt in een aantal gevallen uw opstalverzekering schade aan de panelen, maar in veel gevallen is een opstalverzekering niet van toepassing of niet toereikend.

 • Opstal- en inboedelverzekeringen dekken doorgaans slechts diefstal na inbraak. Worden zonnepanelen ontvreemd dan is daarvan geen sprake. Onze zonnepanelenverzekering stelt inbraak niet als eis. Discussie of de zonnepanelen wel of niet onderdeel van het gebouw zijn is niet aan de orde.
 • Op platte daken wordt vaak gebruik gemaakt van panelen op losse frames die met ballast op het dak zijn geplaatst. De panelen met frames vormen dan geen onderdeel van de opstal en zijn niet onder de opstalverzekering gedekt.
 • Onze zonnepanelenverzekering is een all risks verzekering die ook eigen gebrek en typische gevaren die zonnepanelen bedreigen dekt. Een opstalverzekering heeft in de meeste gevallen een heel beperkte dekking met betrekking tot zonnepanelen.
 • Een opstalverzekering vergoedt de herbouwwaarde van de opstal. Onze zonnepanelenverzekering vergoedt de nieuwwaarde op het moment van schade. Discussies over onderverzekering is geval van schade en al dan niet aanmelden van de installatie zijn niet aan de orde indien u een zonnepanelenverzekering hebt afgesloten.
 • Normaal gesproken heeft u een of enkele jaren garantie van de leverancier van de installatie en van de componenten. Na die periode dekt onze verzekering schade als gevolg van een eigen gebrek van de zonnepanelen.
 • Bent u huurder, dan verleent de opstalverzekering van de eigenaar in principe geen dekking voor de door u geplaatste panelen.
 • Opstal- en inboedelverzekeraars differentiëren de premie naar woonplaats. Daarvan is bij onze zonnepalenverzekering geen sprake: uw installatie kan tegen dezelfde premie worden verzekerd ongeacht of deze nu in de stad, in een dorp of buitengebied is geplaats.
 • Bij grondopstelling is er van een opstalverzekering geen sprake en bent u op een specifieke verzekering aangewezen.
 • Als er een pand- of hypotheekrecht op de installatie rust, eist de financier gewoonlijk dat het risico op verlies en schade door een adequate risicoverzekering is afgedekt. Met onze zonnepanelenverzekering heeft u de meest volledige dekking die mogelijk is.
 • U kunt productieverlies bijverzekeren, dit is echter niet verplicht. De premie daarvoor is eveneens op de aanschafwaarde gebaseerd en de uitkering op het kilowattpiek vermogen van de installatie.

Installaties tot een waarde van €500.000,- kunnen maximaal gedurende 20 jaar vanaf de opleveringsdatum tegen nieuwwaarde worden verzekerd. 

Wilt u een installatie verzekeren met een waarde boven de €500.000,-? Neem dan contact met ons op.

De premie voor de all risks dekking bedraagt 1,45‰ en die voor productieverlies 1,00‰. De premiegrondslag is de nieuwwaarde van de installatie bij oplevering. Er geldt een minimum premie van €100,- per installatie.

De uitkering voor productieverlies is gebaseerd op het kilowattpiek vermogen van de installatie. In Nederland bedraagt deze van 1 april tot en met 30 september €2,- per geïnstalleerde kilowattpiek vermogen per dag, van 1 oktober tot en met 31 maart €1,- gedurende maximaal 26 weken bij een deelschade en 52 weken bij totaalverlies.

Er gelden de volgende eigen risico’s bij verlies en beschadiging:

Installaties tot €50.000,- € 150,-
Installaties van €50.000,- tot €100.000,- € 300,-
Installaties van €100.000,- tot €250.000,-       € 750,-
Installaties van €250.000,- tot €500.000,- € 1.250,-

In geval van productieverlies: 5 werkdagen ongeacht de waarde van de installatie.

Gedekt is schade door:

 • Afgewaaide dakpannen of andere delen van gebouwen
 • Bedienings- en schakelfouten
 • Beroving
 • Blikseminslag
 • Bluswater
 • Brand en brandbestrijding
 • Diefstal (zonder braak)
 • Constructie-, materiaal- en uitvoeringsfouten
 • Door de wind meegevoerde voorwerpen en deeltjes
 • Doorbranden
 • Explosie
 • Falen van beveiligingen
 • Hagel
 • Inbraak
 • Inductie
 • Knaagdieren
 • Kortsluiting
 • Omvallende bomen
 • Onderhoudswerkzaamheden aan panelen of opstal
 • Overspanning
 • Oververhitting
 • Regen sabotage
 • Sneeuwdruk
 • Storm
 • Vallen
 • Vandalisme
 • Vee
 • Vorst

Welke componenten zijn verzekerd?

 • De aansluit- en verdeelkasten
 • De anti-diefstalbeveiliging
 • De bekabeling met connectoren
 • De frames/dragers
 • De kWh- en kW-meters
 • De omvormer(s)
 • De overspanningsbeveiliging
 • De zonnecellen/-panelen

Uitgesloten zijn:

 • Aardbevingen
 • Atoomkernreacties/nucleaire straling
 • Eigen gebrek van de omvormers
 • Esthetische gebreken (schrammen, krassen, deukjes)
 • Experimenten en beproevingen
 • Geleidelijk werkende invloeden zoals corrosie en erosie
 • Molest
 • Opzet van de verzekerde
 • Overstromingen
 • Terrorisme
 • Vulkaanuitbarstingen
 • Zelfbouw installaties

U kunt een pdf-bestand met voorwaarden van het Zonnepanelen Zekerplan hier downloaden.

Dit product wordt u aangeboden door Stopel Bedrijfsverzekeringen B.V.